Choď na obsah Choď na menu
 


 

 Stanovy občianskeho združenia

 

 

 

 Základné ustanovenia

1. Názov občianskeho združenia : Konkordia  (– z lat. svornosť)

2. Sídlo občianskeho združenia   :  Levoča, Košická 2, 054 01

3. OZ Konkordia   je nestranícke, dobrovoľné združenie občanov pôsobiacich na území Slovenskej republiky i v zahraničí, ktorého poslaním sú aktivity založené na kresťanských a sociálnych princípoch

 

 

 Čl.II

Ciele a činnosť

Ciele a všetky aktivity OZ Konkordia  sú realizované v duchu porozumenia, lásky a pokoja a sú zamerané na ľudí bez ohľadu na pôvod, pohlavie, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, sociálno – spoločenské postavenie a politické presvedčenie. Pri napĺňaní svojich cieľov spolupracuje OZ Konkordia s rôznymi organizáciami a inštitúciami doma i za hranicami, ktoré sú založené na kresťanských a sociálnych  princípoch, zamerané na sociálnu a charitatívnu pomoc, na prácu s deťmi a mládežou a dospelými ľuďmi poznačenými biedami dnešnej doby, a ktorí potrebujú pomoc od iných.

 

 Cieľmi OZ

1. duševná, duchovná i hmotná podpora rodín zo sociálne a ekonomicky slabého prostredia, opustených a chudobných jednotlivcov

2. podpora mimoškolskej činnosti detí a mládeže zameraná na prevenciu látkových i nelátkových závislostí

3. podpora vzdelávania, kultúrno-spoločenského, duševného i duchovného života a tvorivého potenciálu detí, mládeže a dospelých ľudí s látkovými i nelátkovými závislosťami a pomoc pri ich integrácii do spoločnosti .

4. rozvíjanie spolupráce medzi „zdravými“ a zdravotne i sociálne postihnutými deťmi a mládežou

5. poskytovanie sociálnych služieb prostredníctvom sociálnych zariadení podľa zákona o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní. zák. 448/2008 Z.z.

6. zriaďovanie zariadení na výkon sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže a sociálnej kurately podla zákona 335/2005 Z.z. o sociálnopravnej ochrane detí a mládeže a o sociálnej kuratele 

7. poskytovanie humanitárnej a charitatívnej pomoci skupinám i jednotlivcom v núdzi – na Slovensku i v zahraničí

8. zriaďovanie a prevádzkovanie zariadení pre cieľové skupiny podľa stanov

9. ochrana prírody a národných kultúrnych pamiatok

10. poskytovanie sociálneho poradenstva pre sociálne vylúčených a to hlavne pre ľudí závislých na drogách, alkohole a na nelátkových závislostiach

 

Činnosti, ktorými OZ Konkordia napĺňa svoje ciele sú:

1. organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií a podujatí, táborov, rekondičných a resocializačných pobytov a športovo-relaxačných aktivít pre rodiny, deti a mládež z rizikového prostredia, pre sociálne a zdravotne postihnutých ľudí a pre ľudí s látkovými i nelátkovými závislosťami zameraných najmä na prevenciu a ochranu pred negatívnymi a patologickými vplyvmi a na všestranný rozvoj osobnosti

2. organizovanie a podpora výchovno – vzdelávacích aktivít, najmä ekologických a športových aktivít vo voľnom čase – mimoškolských činností zameraných na tvorivé a zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže, na rozvoj fyzických, osobnostných a duchovných potrieb detí a mladých ľudí

3. podpora sociálnych aktivít – zabezpečovanie hmotnej a sociálnej pomoci ľuďom závislým na drogách a alkohole, s ktorými OZ    spolupracuje

4. poskytovať sociálne služby v sociálnom zariadení, ktoré bude OZ založí a bude ho prevádzkovať

5. práca s ľuďmi závislými od alkoholu, drog a iných návykových látok v zariadení ktoré OZ založí a bude ho aj prevádzkovať, práca zameraná na podporu abstinencie a integráciu týchto ľudí do spoločnosti a pracovného procesu

6. zriaďovanie chránených dielní v domoch rodinného typu pre ľudí závislých od alkoholu, drog a iných návykových látok

7. osvetová činnosť – s využitím prostriedkov komunikácie / publikačná činnosť, propagačná činnosť, masmediálne a komunikačné technológie/

8. organizovanie charitatívnych zbierok, benefičných koncertov, predaj darčekových a upomienkových predmetov výlučne pre účely združenia a pre charitatívne účely

10. v spolupráci so štátnymi aj neštátnymi organizáciami spolupracovať pri ochrane prírody a národných kultúrnych pamiatok na Spiši

 

 

 

Čl.III  

Členstvo

1. Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 15 rokov, žijúce na území Slovenska i v zahraničí a ktoré nemusia mať štátne občianstvo SR a právnické osoby na základe písomnej prihlášky, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.

2. O prijatí za člena združenia rozhoduje predsedníctvo združenia.

3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena a zaplatením členského príspevku v súlade s vnútorným poriadkom združenia.

 

4. Členstvo zaniká:

a. na základe písomného oznámenia člena o vystúpení zaslaného rade

b. rozhodnutím rady o vylúčení

c. nezaplatením členského do termínu určeného vnútorným poriadkom združenia

d. úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby

e. zánikom združenia.

 

 

 Čl.IV

Práva a povinnosti členov

 

I. Práva členov združenia:

1. aktívne sa podieľať na činnostiach združenia

2. voliť a byť volený do orgánov združenia

3. byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, zúčastňovať sa na zasadnutí orgánov

4. otvorene vyjadrovať svoje názory, žiadať odpovede na otázky a podávať návrhy na zmeny.

 

II. Povinnosti členov združenia:

1. dodržiavať stanovy a vnútorný poriadok združenia

2. obhajovať záujmy združenia a zapájať sa do jeho činností

3. plniť uznesenia orgánov združenia.

 

 

 

 

Čl. V

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú :

1. Členská schôdza

2. Rada

3. Štatutár združenia

4. Revízna komisia

 

1. Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza. Tvoria ju všetci členovia združenia. Členskú právnickú osobu zastupuje poverený zástupca. Členská schôdza :

- schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia

- volí a odvoláva členov rady, štatutárov združenia a revíznu komisiu

- schvaľuje výročnú správu, správu o hospodárení, plán činnosti a rozpočet združenia

- určuje výšku členského

- dvojtretinovou väčšinou rozhoduje o zrušení združenia, prípadne o zlúčení

- Členskú schôdzu zvoláva Rada podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne, alebo na žiadosť najmenej tretiny členov. Členská schôdza je uznášania schopná, keď je prítomná nadpolovičná väčšina členov a rozhoduje väčšinou prítomných členov

 

2. Rada združenia je výkonný orgán, ktorý riadi činnosť združenia v období medzi členskými schôdzami, vykonáva koncepčnú a rozhodovaciu činnosť. Rada má najmenej 3 členov. Funkčné obdobie členov rady je 3 roky. Rada sa schádza najmenej štvrťročne a je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Do právomoci rady patri:

1. riadiť a zabezpečovať činnosť združenia

2. zvolávať a obsahovo pripraviť rokovania členskej schôdze

3. rozhodovať o prijatí a vylúčení člena združenia

4. ustanoviť likvidátora v prípade likvidácie združenia.

 

Rada môže na zabezpečenie svojej činnosti zriadiť sekretariát a prijímať pracovníkov.

3.Štatutárom združenia je predseda a podpredseda Rady, ktorí sú oprávnení konať v mene združenia navonok. Predseda Rady a v prípade jeho neprítomnosti, resp. poverenia podpredseda, riadi chod združenia a zabezpečuje jeho poslanie a úlohy.

4. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorá za svoju činnosť

zodpovedá členskej schôdzi. Kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje Radu na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie. Revízna komisia kontroluje dodržiavanie stanov, cieľa združenia a vnútorného poriadku. Má najmenej 2 členov, ktorých funkčné obdobie sú 3 roky a schádza sa najmenej raz ročne. Zápis z kontroly podpisujú všetci prítomní členovia revíznej komisie.

 

 

 

 Čl.VI

Hospodárenie združenia

 

Združenie hospodári s vlastným hnuteľným a nehnuteľným majetkom a s majetkom, ku ktorému má právo hospodárenia, resp. s majetkom mu zvereným. Majetok združenia slúži na zabezpečenie poslania a rozvoj činností združenia. Zdroje majetku združenia tvoria najmä:

1. členské príspevky

2. dary a príspevky fyzických a právnických osôb tuzemských a zahraničných

3. granty a dotácie

4. príjmy z vlastnej činnosti a predaja, ktoré môžu byť použité len na podporu cieľov združenia

 

Hospodárenie združenia sa riadi všeobecne záväznými predpismi platnými pre tento druh organizácie, schváleným rozpočtom a vnútorným poriadkom združenia.

 

Čl.VII 

Zánik združenia

 

1. Združenie zaniká rozhodnutím členskej schôdze.

2. Pred zánikom združenia sa vykoná likvidácia, pokiaľ celý majetok združenia neprechádza na právneho nástupcu združenia. Pri likvidácii sa uhradia najskôr všetky záväzky združenia.

3. Majetok a ostatné aktíva združenia sa nemôžu v prípade likvidácie previesť alebo prerozdeliť na podnikateľské subjekty. Všetok zostávajúci majetok a aktíva združenia musia byť použité výlučne v súlade s poslaním združenia a to aj v prípade, ak prechádzajú na právneho nástupcu.

Čl.VIII

Záverečné ustanovenia

1. Stanovy združenia nadobúdajú platnosť ich schválením členskou schôdzou.

2. Združenie vzniká dňom zaregistrovania na MV SR.